04.png


宠物介绍:

简介:小蛋壳常常会把冒险者误认为自己的妈妈。一旦认定,

它们会跟随你到天涯海角。

评级:SSS<-------------------------------宠物进阶------------------------------>


01.png

               小蛋壳                                火啾                               金翅火鹰


<------------------------------天赋技能------------------------------->


011.png


凤凰冲击:

飞行到敌方阵营中攻击敌方单人,造成大量物理伤害。

主动技:单体物理022.png


硬壳:

物理防御提高10%。

被动技033.png

凤凰之魂:

受到致命伤害时,必定保留1点生命。仅生效一次。

被动技