1493800750796122.png

宠物介绍:

简介:据说,布卡兽拥有远古精灵的力量,不过没有人见过。

评级:A<-------------------------------宠物进阶------------------------------>


卡2.jpg

                 布卡兽                                 闪光精灵                                次元精灵


<------------------------------天赋技能------------------------------->


1493800827707879.png


十万伏特:

汇聚十万伏特的雷电之力,魔法攻击敌方单人。

主动技:单体魔法1493800837783094.png


极速:

速度提高10%。

被动技1493800846525738.png

根性:

生命值低于50%时,提升物理攻击,生命值越低提升越高。

被动技